">ياس علی - حریم یاسياس علی

۱۳۸٦/٤/۱۳.

قلب ها مي تپند و ثانيه ها مي شمرند تپش قلب ها را

فكر ها مي انديشند و سالها مي افزايند تفكر انديشه ها را

دل ها مي گويند و قلم ها مي نويسند سخن دل ها را

چشم ها نظاره مي كنند و چهرها مي خوانند انتهاي چشم ها را

زبان ها مي گويند و نويسندگان مي مانند در پهناي وسعت زبان

اي كه حرم در حُرمت حریمت مي ماند

و ياس از حُرمت ياس به شگفتا مي آيد

و اي كه قلم ها در بيان حُرمت حَرمت سرخم كرده اند.

                                                                    « اي ياس علي »

حریم یاس

................

برای امروز برنامه زیاد داشتم ولی یه مقدار سرم شلوغ بود نرسیدم

عیدی امسالمون هم خانم داد. به لطف خدا حال منتظرکوچک خیلی بهتر شده .