">مهدی من - مهدی تو - حریم یاسمهدی من - مهدی تو

۱۳۸٥/٦/۱٧آری .. چه غوغایی برپاست ..

در کوچه خیابان ها همه یه کلمه واحد را زمزمه می کنند : انتظار

طوفان گل نرگس است ..

پلک می زنیم

آمده ای ..

زمین در باران ..

آسمان در گیاه ..

تفنگ ها به درخت بر می گردند و بار می دهند

گونه های گرسنگان / در بوسه باران نان و گل

و جنگل جنگل

تلاطم تفنگ   و      ترانه           و           تسبیح

فتوح روح / و دوباره رستاخیز

دعاها پیشتر از گشایش لب / مستجاب

و ....

و ریگهای بیابان

به تنفس در آب و آفتاب ..

  

                                          جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی ست ..