">حكـيـم عـمـر خـيّـام - حریم یاسحكـيـم عـمـر خـيّـام

۱۳۸٥/٢/۱٤"چون جـودِ ازل ، بودِ مرا انـشاء كـرد
 
                    برمن زنخست، درس عشق املاء كرد
 
آنگـاه قـراضه ريزه ي قـلـب مـرا
 
                          مـفـتـاحِ در خـزائـن مـعـنـا كـرد "