">حریم یاس 

۱۳۸٥/۱/٢٤بر کشور ما لطف خدا شامل شد

صد شور و اميد در وسط حاصل شد

از ميمنت سال رسول اعظم

گردونه سوخت هسته ای کامل شد ..

اين موفقيت رو به تمام جوانان و هم ميهنان تبريک ميگم ..