">تنها يک نگاه !! - حریم یاستنها يک نگاه !!

۱۳۸٤/۱۱/٥من ماه را دوست مي دارم ....

شغل من اين است كه ساعتي پس از غروب ،

غروب سرخ ، غروب پرغم ،

يك غروب ديگر بي تو ،

بنشينم و آسمان را بنگرم ،

بنشينم و ماه را نظاره كنم .....

و من ماه را دوست مي دارم ، نه به خاطر آن كه زيباست

- كه زيبايي او بسي كوچك است در برابر زيبايي تو -

بلكه او را دوست دارم ، از آنرو كه در بسياري از شبها تو را ديده است ...

تو را ديده است و البته خجل شده است ،‌ كه در برابر نور عظمت تو ،

                                                                      

چه ناچيز مي درخشد

و چه كوچك !

و چه بي نور !

و يقين مي دانم كه تو نيز ماه را ديده اي .

نيك باور دارم كه تصوير ماه ، در چشم هاي زيباي تو نيز درخشيده است

و براي همين است كه دوست دارم تمامي شبها ، خيره خيره ،

ماه را بنگرم تا تصويري كه در چشم تو درخشيده است ، در چشم من

يعني ديدگان مرد عاشق آشفته نيز بدرخشد !

بگذار واسطه ي بين من و تو ، همين ماه باشد تا من دل خوش كنم

به اين كه شايد

زماني كه به ماه مي نگرم ، تو نيز در همان لحظه او را در حال نگريستن باشي

و آن وقت ‌،‌ ما ، من و مولا ، هر دو در يك لحظه ، به يك چيز نگريسته ايم

و هردو در يك لحظه به ماه انديشيده ايم ....

آه ! چه لذتي دارد اين احساس نزديك بودن به تو !

چه شوري دارد اين حس ِ هم احساس شدن با تو !

بگذار واسطه بين من و تو همين ماه باشد

و بگذار تا من ، به اين واسطه ي بين ما بگويم كه چقدر در آرزوي توام!

كه چقدر محتاج توام !

كه چقدر فدايي تو ام !

كه چقدر بي تو هيچ ام !

و چقدر بدون تو پوچ ‍!

و چقدر .... ‍!

آقاي من !

 بگو كه آيا به ديدار عاشق دل سوخته ي خويش نمي آيي؟

 و بگو كه آيا مي شود عاشقانه كسي را دوست داشت و در اين آرزو نبود كه

تصويري از او داشت؟

و بگو كه من ، اين شيداي ديوانه ي سرگشته ي تو ، چه كنم با اين غم عظيم

كه هيچ تصويري از تو ندارم ؟

پس بگذار كه تنها يك نظر ، حقيقت ماه را نظاره كنم .

همان يك نظر مرا بس است .

من همان يك نگاه را ، هر روز هزار بار ، در ذهن خويش مرور خواهم كرد .

پس تنها يك نظر !

                      تنها يك نگاه !

                                        براي يك لحظه !

                                                           براي قسمتي از لحظه اي !

....

آه ! چه كنم با دلي كه تو را مي خواهد ؟!

چه كنم با قلبي كه همه آتش است از دوري تو ؟!

چه كنم با چشمي كه تشنه ي باران اشك است از جدايي تو؟!

چگونه خاموش باشم؟!

                                   چگونه آرام گيرم؟!

                                                               چگونه آرامش يابم؟!

تو را به مهر !

تو را به دوستي !

          تو را به خدا!

                                               فقط يك نظر ....

                                                تنها يك نگاه!

 منتظر کوچک