">مسافـــــــر - حریم یاسمسافـــــــر

۱۳۸٤/٩/٤هر بار که می آیید
 آسمان آفتابی است
 چشمهایتان
 - ابری -
 راستی این شاخه های اندوهناک
 در این باران بی دریغ
 با کدام توان به پیشوازتان می آید !
 با کدام توان به مشایعت ؟
 سبکبارتر از شما
 مسافری نیست
 استخوانهای سپید و سبک دارید و بس
 پلاک هایتان را به یادگار
 به ما می دهید
 هر بار
 ماییم و شرمی سنگین تر
 شما کم کم پیدا می شوید
    ما کم کم
                    گم ...