">دلتنگی - حریم یاسدلتنگی

۱۳۸٤/۸/۱٦دلنوشته ...
امروز دلتنگم، دلتنگ چه؟ نميدانم!
هر چه بدنبالش ميگردم هراسانتر ميشوم .
قدمهای آشفته ام را در ميان جاده های دلتنگی گذاشتم تاشايد بفهمم پرنده دلم به کجا پر کشيده که اين قدر دلتنگ شده ام .
همچنان که ميفرفت؛ صدايی شنيدم .
کمی آرامتر شدم به سمت صدا شتابان دويدم.
حالا فهميدم؛ دلتنگ توام .
دل دل کردنم به خاطر فراق توست .
دلم يک ذره شده برای صدا کردنت .
دلم تنگ در آغوش کشيدن توست تا آن جاده، آن جاده که بوی بهشت ميدهد را طی کنم ..
آری دلتنگ بوسيدن شش گوشه ام .
حال فهميدم، پرنده دلم به ياد يا حسين است...