">فرمایش امام صادق علیه السلام - حریم یاسفرمایش امام صادق علیه السلام

۱۳۸٤/٦/٢٩امام صادق علیه السلام :
شب و روز چشم انتظار آمدن مولایت باش