">ذکــر الله - حریم یاس



ذکــر الله

۱۳۸٤/٥/۱٧



اثر ياد خدا و ذكر خدا بر دل، جسم  و حتي اشياء مرتبط با انسان

گر كسي از نظر دروني به ياد خدا باشد افعال نيك از او سر ميزند و در نهان نيز كار خلاف از او سر نميزند ..

در روايت است « كسي كه آباد كرد دلش را به اينكه هميشه ياد خدا بود، اعمالي كه از او سر ميزند چه در نهان و چه در آشكار فعل خوب است ..  و اين شخص هميشه راه مستقيم را طي ميكند .  چون اشرف اعضاء وجوديش به ياد خداست .. و اگر ذكر الله ترك شود  دل و قلب انسان نيز مرده است ..

وقال اميرالمؤمني عليه السلام :‌ «في الذكر حيات القلوب .. ياد خدا عامل حيات قلبها است .»

اگر انسان ذكرالله نداشته باشد خود فراموشي پيدا مي كند، نه تنها دلش مرده است بله پيكره و جسم او هم مرده است .. !!!

در روايت است كه « غفلت از ياد خدا جسم را مي ميراند .. »

در حديث معراج خطاب به پيامبر آمده : «... و بدنت را زنده بدار !!!؟ غفلت از من مكن ...»

پس مشخص ميشود كه غفلت پيكره را مي ميراند و در ادامه حديث ميفرمايد «... و ذكر زنده ميدارد (بدنت را) ...»

محوريت ذكرالله زنده بودن عقل، قلب، نفس و پيكره انسان است .

اما  ذكر و ياد خداوند بر روي جمادات مرتبط با انسان  تاثير گذار است و مثل خانه كه اگر ذاكر باشد آن خانه هم زنده است و اگر غافل باشد آن خانه هم مرده است .

قال رسول الله صلي الله عليه و اله : آن خانه اي كه در آن ذكر الهي ميشود آن خانه زنده است و آن خانه كه در آن غفلت از خداست مرده است . (خانه كنايه است)

و خانه اي كه ذكر خدا در آن قطع نشد زنده ترين خانه هاست ...(سرآمد خانه هاي زنده است.)

و خانه اي كه در آن خانه پاكاني چون پيامبر،علي، فاطمه، حسن، حسين (عليهم السلام) ذكر الهي گويند چگونه خانه ايست ..!!؟

در روايت از امام باقر عليه السلام است كه ميفرمايد : « ... وَ هِي بيتُ انبياء و بيتُ علي ... »

و آن خانه زنده را آتش زدند ...