">دو دريای بيکران - حریم یاسدو دريای بيکران

۱۳۸٤/٥/٥مَرَجَ البَحرَِين يَلتَقيان بَينهُما بَرزَخٌ لا يَبغيان فَبأيِ آلاءِ رَبِّكُما تُكذِّبان يَخرُجُ مِنهُمَا اللُؤلُؤ وَ ال‎مَرْجان
(الرحمان  ايات 20 تا 23)

ترجمه : دو درياي مختلف را در كنار هم قرار داد، در حالي كه با هم تماس دارند . اما در ميان آن دو برزخي است كه يكي بر ديگري غلبه نميكند . كدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را انتكار مي كنيد ؟!. از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج ميشوند .

در حديثي از امام صادق نقل شده است كه در تفسير آيه مرج البحرين يلتقيان ... فرمود :

«علي و فاطمه بحران عميقان، لا يبغي احدهما علي صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال : الحسن و الحسين .»

ترجمه : علي و فاطمه دو درياي عميقند كه هيچيك بر ديگري تجاوز نمي كند، و از اين دو دريا لؤلؤ و مرجان يعني حسن و حسين خارج شده اند .