">حريم ياس - حریم یاسحريم ياس

۱۳۸٤/٤/۱٦اينجا خانه دخت پيامبر است . آهسته وارد شويد .  پشت در بانويي است كه اذيت شدن اون همانند اذيت شدن پيامبر و خداوند است .
مگر خداوند در قرآن كريم نفرموده است كه اي افراد با ايمان بدون اجازه وارد خانه هاي پيامبر نشويد ..
چه شده است اين مردم را كه چنين راحت به خود اجازه شكستن در اين خانه مقدس را مي دهند؟
دل بانوي دو عالم غمبار است و چشمانش گواه اين غم . چه خوب از وصيت پيامبرشان امانتداري كردند، آن هنگام كه فرمود:« من دو چيز گرانقدر در ميان شما به امانت ميگذارم، يكي قرآن و ديگري اهل بيتم، اين دو از هم جدا نميشوند تا كنار حوض كوثر در بهشت با من ملاقات كنند .»


زهرا جان ! روزهاي فراق پدر به پايان رسيده است . تو مي روي و علي مي ماند با يك چاه تنها، تو مي روي و شكستن حرمت خانه پيامبر در صفحه صفحه تاريخ جاري خواهد بود ...

اي كه قلم ها در بيان حُرمت حَرمت سرخم كرده اند و  اي كه حَرم در حُرمت حَريمت ميماند و ياس از حرمت ياس به شگفتا مي آيد ...

حريم ياس