">خدا را شاکريم - حریم یاسخدا را شاکريم

۱۳۸٤/٤/٤اللهم انا نرغب اليک فی دولته کريمه تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله

خدا را شاکريم که با عنايت و الطاف کريمه اش، مردم درد کشيده را برای حضور حداکثری ياری کرد.
و نيز بسيار خوشحالم که مردم با حضور سرافرازانه خود در صحنه انتخابات باعث مسرور نمودن مقام معظم رهبری و خوار شدن دشمنان قسم خورده انقلاب شدند .

رفته بود محضر رهبر، يک مناسبتی بود.
ميکروفون دست گرفت و از پيشرفت کارها گزارش داد.
ايشان فرمودند : اگر تصميم به کاری بگيريد حتما خواهد شد . اين همه استعداد در اين کشور وجود دارد. در همين تهران اگر بعضی موانع برداشته شود، ظرف ۵،۶ سال مسايل حل ميشود. چرا نميتوانيم حل کنيم ؟ چه کسی گفته نميشود حل کرد؟ ميشود حل کرد. با همين بچه های خودی می شود حل کرد . گاهی اطرافيان در مورد کاری می گويند که نمی شهود و عملی نيست .
به فکر فرو می رود. به افق نگاه ميکند .
«چرا نشود؟ چرا نميتوانيم؟» اين را با لبخند ميگويد .
ميگويد : اين جملات رهبر سرلوجه حرکت من شده است .


فان حزب الله هم الغالبون .