">السلام عليک ايتها الصديقه الشهيده يا زهرا - حریم یاسالسلام عليک ايتها الصديقه الشهيده يا زهرا

۱۳۸٤/۳/٢٩هنوز صدای ناله ات از مدينه دلها به گوش می آيد و بقيع احساسمان از بوی غربت پر ميشود .

هنوز در هر غروب سرخی خونت را در شفق ديدگان اشکبار شيعيانت نظاره گريم ..

هنوز با ديدن فرزندانت، عشق به کوثر در جانمان ميکوشد،

و خاطره غربت يتيمانت برايمان تداعی ميشود ...