">حریم یاس 

۱۳۸٤/۳/۱٥ جدول درصد فراواني مهمترين برنامه ها و شعارهاي كانديداها كه در صورت پيروزي در انتخابات به آن جامه عمل مي پوشانند:ا  

كانديدا

توجه به حقوق جوانان

مبارزه با مفاسد اقتصادي

معيشت ساده زيستي نفي تجمل گرايي

برقراري رابطه با آمريكا

توسعه و عدالت اجتماعي

حل مشكل بيكاري

دكتر احمدي نژاد

 ۴/۱۴٪

 ۶/۱۸٪

۴۳٪ 

۰٪ 

۷/۲۵٪ 

۱/۱۵٪ 

دكتر لاريجاني

 ۷/۹٪

۹/۱۴٪ 

۸/۱۴٪ 

۳/۱٪ 

۴/۲۰٪ 

۸/۱۶٪ 

دكتر رضايي

 ۱/۱۵٪

 ۸/۱۶٪

 ۴/۱۱٪

۸/۴٪ 

۴/۱۴٪ 

۸/۱۴٪ 

دكتر قاليباف

۸/۱۹٪ 

۹/۱۶٪ 

۷/۹٪ 

۴/۰٪ 

۱/۱۹٪ 

۴/۱۹٪ 

حجة الاسلام كروبي

 ۶/۱۲٪

۲/۱۳٪ 

۲/۹٪ 

۴/۲۹٪ 

۱/۱۱٪ 

۲/۱۴٪ 

دكتر معين

۵/۱۶٪ 

۸/۷٪

۴/۶٪

۸/۴۷٪ 

۳/۵٪ 

۸٪ 

حجة‌الاسلام‌هاشمي

۹/۱۱٪ 

 ۸/۱۱٪

 ۵/۵٪

 ۳/۱۶٪

 ۳٪

۷/۱۱٪ 

دنياي امروز با استفاده از روشهاي علمي و كارشناسان ويژه در همه زمينه ها توانسته است، در سهولت فهم واقعيات و رساندن اطلاعات صحيح به مردم نقش مهمي را ايفا كند. در همين راستا آمار و نمودارهاي آماري، بعنوان يك ابزار پذيرفته شده علمي، سالهاست كه مورد استفاده سازمانها، نهادها و موسسات عمومي و خصوصي شده و ويژگي آن، خلاصه كردن مطالب و ارائه يك گزارش كاري منظم و مختصر در مورد موضوي خاص است . نمودار و آمار ذيل حاصل زحمات بي وقفه كارشناسان و متخصصان است . كه با رعايت اصل بي طرفي، گذارشي كوتاه و مختصر از مهمترين دغدغه ها و معيارهاي مورد توجه مقام معظم رهبري و نيز ميزان تقيد كانديدهاي رياست جمهوري به اين معيارها، تهيه و تنظيم شده است . مطالعه و دقت در اين نمودار ميتواند، به انتخاب اصلح براي رياست جمهوري آينده كمك كند .

 منبع : عبرتهاي عاشورا