">باغ ياس - حریم یاسباغ ياس

۱۳۸٤/٢/٢٩آهاي آقا.. !   آهاي خانوم .. !

يه شاخه گل ازم بخر ؛

 ازهمه نوع ، ازهمه رنگ ... هرچي دلت ميخواد ببر

اين يكي ياسه بخدا .. به رنگ و روش نيگاه نكن ... تمومه ياسا سفيدن ، اين يكي رنگ نيلوفر

 اين گل سرخه نازنين ، يه معركست بيا ببين ... شكفتنش دوباره بود ، ماه رمضون تو اون سحر

 اصلا بيا اينو ببين ؛ شقايقه،نفهميدي؟ ... شرمندتم سر ندارهيه شاهگله بدون سر ...

 يه شاخه لاله هم دارم.. ببين چه ناز و خوشگله ... دو برگش افتاده زمين ، به ضرب داس و با تبر

 يه غنچه محمدي ، دارم برات دل ميبره ... شكوفه بود كه چيدنش. گلچينا با تير سه سر

دسته گلاي ناز من ، زينت و تاج عالمن ...  بهاش يه قلب لرزونه ، يه عاشقي يه چشم تر

حالا اگه پسنديدي، هركدومو خواستي ببر ... تو رو خدا فقط بگو ، از گل نرگس چه خبر؟؟؟!