">باب اول - حریم یاسباب اول

۱۳۸٤/۱/٢۳مسئله امامت و جانشيني پيامبر، از مهم ترين و گسترده ترين موضوعاتي است كه  در طول چهارده قرن گذشته، همواره مورد توجه مسلمانان و محل بحثهاي فراوان بوده است .
 شناخت و جدا كردن حق از باطل و آگاهي بر مباني اعتقادي و لزوم تقويت آن در برابر تبليغات مسموم و زهرآگيني كه بعضا با الفاظ فريبنده و گمراه كننده همراه است، ضرورت پرداختن به چنين مباحثي را بيشتر مي نمايد .
 لذا بر آن شديم تا در اين ماه (ربيع الاول) سلسله مباحثي در اين رابطه داشته باشيم .. ضمن اينكه در ادامه به مسئله تبرّي نيز پرداخته خواهد شد . به اميد همكاري و مساعدت شما دوستان ارجمند ...
 ... پيامبر در حالي كه چشمانش اشك آلود شده بود فرمود : اي فاطمه مگر نمي داني ما اهل بيتي هستيم كه خداوند براي ما آخرت را بر دنيا ترجيح داده و فنا را بر همه خلقش حتمي نموده است  .
 خداوند تباركي و تعالي توجهي به زمين نموده و مرا از ميان آنان انتخاب كرد و به پيامبري بر گزيد . سپس براي دوم بار توجهي به زمين نموده و همسر تو (حضرت علي (ع) ) را انتخاب كرده و به من دستور داد تا تو را به ازدواج وي در آورم و او را بعنوان برادر و وزير و وصي و جانشين خود و امتم قرار دهم .
 پس پدر تو برترين انبيا و رسولان خداوند است و شوهر تو بهترين اوصيا و وزيران است و تو اول كسي از خاندان من هستي كه به من ملحق مي شوي .
 سپس خداوند توجهي به زمين كرد و تو را و يازده نفر از فرزندانت و فرزندان شوهرت را كه از نسل تو هستند انتخاب نمود ...

بحار : ج ۲۸ ص ۵۴ ح ۲۲
 امالی شيخ طوسی : ج ۱ ص ۱۵۴