">واقعه کربلا، پيامی که با خون نوشته شد - حریم یاسواقعه کربلا، پيامی که با خون نوشته شد

۱۳۸۳/۱۱/٢٥در كربلا جمله هاي تاريخي زياد گفته شده است . كه گذشته از اينكه از يك انسانيت كامل و ايمان خارق العاده و از يك حماسه ي پرشور حكايت مي كند، چون اين جمله ها با خون نوشته و ثبت شده است ارزش ديگري دارد، و به علاوه از اين شعارها، به روح حسيني و ماهيت نهضت حسيني مي توان پي برد .

تاريخ نشان مي دهد كه سخناني كه با خون نوشته شده هرگز پاك نمي شود زيرا از كمال صداقت و خلوص و عمق تصميم و انديشه حكايت مي كند . منطق شهيد فوق منطق هاي ديگر است .

بسياري از سلاطين مايل بودند كه نامشان و سخنانشان را بر لوحه هاي سنگي يا فلزي حك مي كرده اند . ولي هرگز اين نوشته ها در دلها و سينه هاي مردم ثبت نشده و در آنجا نقش نگرفته است . اما پيام هايي مانند پيام امام حسين بدون آنكه در صفحه ي سنگي يا لوحه ي فلزي حك شود ، چون با خون خودشان و با اينكه صرفاً روي صفحه ي لرزان هوا ثبت شد، در دلها و سينه ها حك شد و مانند خطوط نوراني وحي در دل انبيا، براي هميشه باقي ماند . (اِنَّ الحُسَْين مُحَبَّه مَكْنونَهً في قُلوبِ المُؤمِنين) ، در عاليترين مقامات و مراكز روحها ثبت شد تا آنجا كه دلها كانوني شد از احساسات او ، و بردن نامش اشكها را جاري مي سازد ، و خدا مي داند كه در طول هزار و سيصد سال چند هزار تن اشك مانند گلاب از گل گرفته است .

چرا ؟ چون انَّ الَّذينَ امَنوا و عَمِلوا الصّالحات سَيَجْعَلُ لَهُم الرَّحمنُ وُدّا، چون پيام رسان حقيقت بودند، چون پيام آنها دل آشنا و فطرت آشنا بود، چون سخن من و ما نبود، سخن خدا و مردم در كار بود ... !