">حریم یاس 

۱۳۸۳/۱٠/۸ساقی می بده که مرا زير و رو کند

بويش ز دور کار هزاران سبو کند !