">حریم یاس 

۱۳۸۳/٤/٢٥

سالهاست آن روزهاي جنگ مي گذرد و هر روز از شهدا درو تر و دروتر ميشويم. البته گاهي يادي هم از آنهامي شود و قطره اشكي هم ريخته مي شود، اما در واقع هنوز نمي دانيم آنها اميد به چه كساني داشتند و به خاطر كدام انديشه و هدف رفتند ...