">حریم یاس 

۱۳۸۳/٩/٦دريچه وصل

 

اي آشناي هميشگي كوچه هاي نور ! گويند كه در كوچه باغ زندگي هررهگذري كه با خورشيد مهرتودرجاده اميد قدم نهدخودرا ازسرماي يأس درامان خواهد داشت . آري زندگي راهي سخت است اما اگر مرغ عشق قلبمان نغمه تورا سردهدگذرازاين جاده خاكي كار دشواري نخواهد بود . از آن زمان كه ساحل ايمان در اقيانوس ظلمت محو شد تو با غربتي تنها به قعر آبي ها سفر كردي و نگفتي كه چه وقت فراقت به پايان مي رسدوچه موقعپرستوي دل آمدن تو را نغمه سر مي دهد.آه آسمان غرق در اندوهي نهان است وتنها مرغان  پر بسته عشق درفراسوي زمان مي فهمند وميدانند كه كدامين زخم بر دل اين گنبد نيلگون چنگ مي زند .

 

تو آبي درياها در عرصه اميد وسعت مي بخشي اكنون اميد آن دارم كه اي موعود از حريم مهر پيام الله اكبرت را بشنود آري بيا و راهنماي ما  دربيراهه هاي ظلمت باش تابه سلامت به حريم عرفان قدم بگذاريم .

 

اي راهب عشق در كوير انتظار ! راه رسيدنت را به كبوتران گمگشته نشان بده ...  .