">حریم یاس 

۱۳۸۳/٧/٢۱نيكوس كازانتراكيس (نويسنده يوناني) نقل ميكند كه در دوران كودكي، يك پيله كرم ابريشم را بر روي درختي مي يابد، درست هنگامي كه پروانه خود را براي خروج از پيله آماده مي سازد اندكي منتظر مي ماند، اما سرانجام چون خروج پروانه طول مي كشد تصميم مي گيرد اين فرايند را شتاب بخشد؛ با حرارت دهان خود آغاز به گرم نمودن پيله مي كند، تا اين كه پروانه خروج خود را آغاز مي كند. اما بالهايش هنوز بسته اند و اندكي بعد، مي ميرد ...

وي ميگويد : بلوغي صبورانه با ياري خورشيد لازم بود، اما من انتظار كشيدن نميدانستم . آن جنازه كوچك، تا به امروز، يكي از سنگين ترين بارها، بر روي وجدان من بوده است . اما همان جنازه باعث شد درك كنم كه يک گناه كبيره حقيقي وجود دارد : فشار آوردن بر قوانين بزرگ كيهان .

بردباري لازم است، نيز انتظار زمان موعود را كشيدن، و با اعتماد راهي را دنبال كردن كه خداوند براي زندگي ما برگزيده است .

H.K