">حریم یاس 

۱۳۸۳/٧/۱٦زهي جسته زماني كه يار باز آيد ...

 

«سلام بر شكوفه جهان آراي نرگس»

 

برفراز قله اي ايستاده اي، همه عالم در زير پاي توست،

دنيا به دهكده كوچكي تبديل شده كه همه جاي آن در دسترس است؛

اما تاريكي و ظلمت، همه جا را فرا گرفته است،

تيرگي، چتري بر فراز عالم گسترده است.

خوبيها در سايه آن گم شده اند،

تو همچنان ايستاده اي و در انتظار هستي ...

                                                      در انتظار نور !

                                                             در انتظار خوبيها !

                                                                     در انتظار هستي ...

 

 

   روي تو كس نديده و هزارت رقيب است          گر آمدم به كوي تو چندان غريب نيست

   در غنچه اي هنوز و صدف انقريب است          چون من در اين‌ديار هزاران غريب اسـت