">حریم یاس 

۱۳۸۳/٦/۱٩ 

الهی؛ داغ نه را نه زبان تواند تقرير کند و نه قلم يارد به تحرير رساند . الحمدلله که دلدار به نا گفته و نا نوشته آگاه است ..

الهی؛ راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوار تر ..