">سلامی از حریم یاس - حریم یاسسلامی از حریم یاس

۱۳۸۳/٤/٢٥
سلامی از حریم یاسهمه نغمه های دل انگیز را که انسانی می تواند زمزمه کند
در کلامی گرد آورده ام
همه بو های خوش را که گلهای رنگارنگ در هر بوستانی می توانند بپراکنند
در رایحه ای جمع کردم
همه محبت هایی راکه یک دل می تواند در خود نگه دارد
دریک حس عاشقانه نگه داشته ام
وهمه خوبی ها و زیبایی ها و نیکی ها را در یک واژه ذخیره کرده ام
.ونام آن را سلام نهاده ام

سلام بر تو
سلام بر حریم یاس
سلام بر دودمان یاسین
سلام بر خاندان نور و پاکی
سلام دلی که جز به پنجره نگاه مهر آمیزت دخیل نبسته است
سلام چشمی که چز آمدنت را امید ندارد
سلام جانی که جز با زلال وصل تو از تشنگی نخواهد رست
سلام دلخسته‌ای امید وار
سلام درمانده ای منتظر
سلام «سلام کننده ای» که خداحافظی نمی کند
باتو که همیشه هستی
وهیچگاه غایب نبوده‌ای
ای‌صاحب سلام ... !